Planes & Models
» תחרויות IMAC 2013, גם להנות וגם להתחרות.
תקנון / תנאי שימוש
תקנון גלישה באתר Planes & Models

 

Planes & Models  מספקת לגולשים שירות פורומים באתר אשר מאפשר לקבוצת גולשים לשוחח בינם לבין עצמם ולהחליף אינפורמציה בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרות שהוצגו בפורום.

Planes & Models אינה אחראית לתוכן ההודעות בפורומים ולפרסום המידע הכלול בפורומים ברבים. Planes & Models   אינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי המועלים על ידי הגולשים לאתר ו/או למי משירותיו ומפורסמים בפורומים. Planes & Models   אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בהודעות שהועלו על ידי הגולש לאתר.

ככלל, הפורומים הינם פתוחים בפני כל ציבור הגולשים באתר Planes & Models   ואולם, הנהלת הפורומים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים מסוימים.

תנאי שימוש
גולש מגיל 16 ומעלה, שאינו מנהל פורום באתר מתחרה לאתר Planes & Models  , רשאי לבקש Planes & Models   לפתוח ולנהל פורום בנושא מסוים תחת הקטגוריות הקיימות Planes & Models  . Planes & Models   תבחן כל בקשה, אך אינה מתחייבת להיענות לכל בקשה כזו. פתיחת פורומים  נעשית על ידי הנהלת הפורומים בלבד.

קטגוריות פורומים חדשות נפתחות על ידי הנהלת הפורומים בלבד.

פתיחת פורום וניהולו מותנית בראיון אישי עם נציג הנהלת הפורומים מטעם Planes & Models  . החלטת הנהלת הפורומים, האם הגולש מתאים לניהול פורום או לא, תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של Planes & Models  , ותתבסס, בין היתר, על סמך ניסיון קודם של הגולש באינטרנט בכלל ובאתר Planes & Models   בפרט, יכולת ההתבטאות שלו, יכולת התמודדות עם גולשים ועוד. במסגרת הראיון יהיה על הגולש, בין השאר, להעביר Planes & Models   את פרטיו ולאשר את אמיתות הפרטים. הגולש מתחייב לעדכן את Planes & Models   בכל שינוי בפרטיו האישיים ובכתובת הדואר האלקטרוני שלו, וזאת על מנת לאפשר Planes & Models   לשמור עימו על קשר. Planes & Models  רשאית להשעות גולש או לאסור עליו את השימוש באתר ו/או במי משירותיו, במידה ויתברר Planes & Models   כי הפרטים אותם מסר הגולש אינם נכונים.

ניהול הפורום ייעשה בהתנדבות על ידי הגולש והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה, ישירה או עקיפה, Planes & Models  .

תשלום
השימוש בשירות הפורומים איננו כרוך בתשלום כלשהו Planes & Models  , אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת הגולשת לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

 

גלריות
Planes & Models   מעמידה לרשות הגולשים שירות אלבומים Planes & Models  אשר באמצעותו יכולה הגולש לפתוח ולנהל אלבום תמונות ותכני וידיאו אישי או ציבורי גלריות אישיות וקבוצתיות(בעתיד)

גולש המעלה תמונות ו/או תכני וידאו לשירות(וידאו דרך YOU TUBE) יוכל לבחור אם ברצונו שהאלבום יהיה פרטי או ציבורי. אלבום ציבורי יהיה פתוח לצפיית גולשוים ומשתמשים אחרים, וחשוף לכלל הגולשוים באתר. Planes & Models   תהיה רשאית להציב בעמוד הבית של השירות תמונות שהועלו על ידי גולשים באלבומים הציבוריים, לפי בחירתה של Planes & Models  , וכן להסירן מעמוד הבית ולהחליפן באחרות, מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של Planes & Models  . מובהר, כי Planes & Models   אינה אחראית לתגובות שיעוררו ו/או להתייחסות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בתכנים שהועלו על ידי הגולש לאלבום ונחשפו לכל שאר הגולשים.

Planes & Models   אינה אחראית לתכנים המועלים על ידי הגולשים לשירות.Planes & Models   רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או להסיר תמונות וסרטונים.

תנאי שימוש
Planes & Models   רשאית למנוע השתתפות של גולשת כלשהי בשירות, להגביל את גיל הגולשוים בשירות ולשנותו מפעם לפעם לפי שיקול דעתה.
Planes & Models   שומרת את זכותה להגביל את מספר האלבומים לכל גולש.
Planes & Models   שומרת לעצמה את הזכות למחוק אלבומים או חשבונות של גולשים, אשר לא נעשה בהם שימוש או גישה במשך שנה, לאחר ששלחה התראה בת  30 יום לכתובת הדואר האלקטרוני שברשות Planes & Models  .
הגולש רשאי להעלות לשירות כל תמונה ו/או תכני וידאו ובלבד שאינם מהווים תכנים אסורים (כהגדרתם ראו למטה את הצהרות והתחייבות הגולשים") ובתנאי שברשותו רישיון להציג את התכנים ולהשתמש בהם במסגרת השירות, או שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בתכנים המועלים.

Planes & Models   נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התמונות והתכנים המועלים לשירות על ידי הגולשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו/או מחיקתו. עם זאת, Planes & Models   ממליצה על גיבוי התמונות ותכני הוידיאו המועלים לשירות ושמירת העתק ממנו על ידי הגולש.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לשירות, לא תחול כל אחריות על Planes & Models  והגולש לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין התמונות ו/או האלבומים ו/או תכני הוידיאו שנפגעו או שנמחקו מן השירות ו/או כל נזק אחר בקשר לכך.

תשלום
השימוש בשירות איננו כרוך בתשלום כלשהו Planes & Models 
 
 
מידע מסחרי

Planes & Models  אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתרPlanes & Models  ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר Planes & Models  ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. Planes & Models  אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, Planes & Models  שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
 
 
הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהירה כל גולש ומתחייב כלפי Planes & Models   כדלקמן:
- לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
- לא להציק לגולשיםאחרים בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות;
- לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידם  לגלריות  ו/או  אלבומים  ו/או לכל שירות אחר של Planes & Models   חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
- כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות בגלריות  אלבומים   ו/או לכל שירות אחר של Planes & Models  ;
- כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לגלריות אלבומים ו/או לכל שירות אחר של Planes & Models  , לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, היא מייפה את כוחה של Planes & Models  להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית Planes & Models   לתבוע ממפרת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
- כי ידוע לה שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו ללגלריות אלבומים ו/או לכל שירות אחר של Planes & Models  בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדי לתוכן שהועלה;
- לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
- לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן - רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;
- לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;
לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
- לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולשת שהוא שקרי או מטעה.
- לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
- לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
- לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
- לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
- לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר Planes & Models  , אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התקנון;
- לא להשתמש בשירותים של Planes & Models   לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
- להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י Planes & Models  ;
- לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
- לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;
- לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
- לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
- לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
- לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.
- לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על ידי Planes & Models  , ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י Planes & Models  , אלא אם קיבל את הסכמת Planes & Models   לכך, מראש ובכתב.
גולש שיתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים השהעלה - יוסרו,Planes & Models  תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתרPlanes & Models  ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי Planes & Models  ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.(כתובת ה-IP של כל גולש רשומה וידועה )הגולש מאשר את רישום כתובת ה-IP שלו ע"י Planes & Models 

הגולש יפצה ותשפה את Planes & Models  מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לו Planes & Models    ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולשת המופיעים באתר Planes & Models   ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר Planes & Models   ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה שלPlanes & Models  , והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי Planes & Models  בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתרPlanes & Models  והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.


.